REGULAMIN SERWISU BESTRONIC
Oddanie sprzętu do naprawy/diagnozy łączy się z akceptacją poniższego regulaminu. Prosimy o zabezpieczenie danych (wykonanie kopii zapasowej) przed oddaniem sprzętu do serwisu.

1. ZGŁOSZENIE SERWISOWE

 1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego.
 2. Zgłoszenia sprzętu Klienta do serwisu może nastąpić na kilka sposobów:
  • osobiście w serwisie wypełniając zgłoszenie i przynosząc sprzęt
  • wysyłając sprzęt oraz wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz serwisowy, który jest dostępny tutaj
 3. Serwis wydaje Klientowi dokument „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu”, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu
 4. Podstawą udzielenia gwarancji jest okazanie karty potwierdzenia naprawy otrzymanej przy odbiorze sprzętu z serwisu.
 5. Po wykonaniu naprawy sprzęt jest przekazywany Klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej.
 6. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres, na koszt Klienta.
 7. Odpady poserwisowe są utylizowane, o chęci otrzymania odpadów należy poinformować Serwis przed rozpoczęciem naprawy.

2. WYSYŁKA SPRZĘTU

 1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi Klient. Należy pamiętać, aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłany sprzęt.
 2. W przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 25 zł, które poniesie Klient.
 3. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora są ubezpieczone do kwoty 1500 zł. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tą kwotę Klient powinien powiadomić o tym kuriera oraz serwis.
 4. Spedytorem serwisu jest firma DPD.

3. ODBIÓR PRZESYŁKI

 1. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie się do następującej procedury:
  1. Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą.
  2. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby trzecie.
  3. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera.
  4. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.
  5. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:
   • opis uszkodzenia
   • nr listu przewozowego
   • datą doręczenia wraz z godziną
   • oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu
   • zdjęcia potwierdzające uszkodzenie oraz formę opakowania
 2. Całość należy wysłać mailem na adres: info@bestronic.pl w tytule: uszkodzenie przesyłki.
 3. Czas na reklamację przesyłki wynosi 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

4. CZAS TRWANIA NAPRAWY

 1. Czas naprawy jest zależny od rodzaju usterki i dostępności części zamiennych.
 2. Jedynym dokumentem uprawniającym do naprawy gwarancyjnej jest Karta Gwarancyjna wydawana w momencie wydania sprzętu po naprawie w Serwisie.
 3. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
 4. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia lub kosztach przekraczających podany limit Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Po upływie 30 dni od dnia w/w zawiadomienia (np. połączenie telefoniczne, sms, mail) o możliwości odbioru sprzętu wysyłane jest ostateczne wezwanie do odbioru sprzętu z nieprzekraczalnym terminem 14 dni kalendarzowych.
 6. Nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne.

5. GWARANCJA

 1. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji na okres 1,3,6 lub 12 miesięcy od daty wykonania świadczenia. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, reballing, oprogramowanie, konserwacja na które Serwis nie udziela gwarancji.
 2. Decyzję w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego Serwis wydaje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania sprzętu.
 3. Gwarancję objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez serwis.
 4. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez Serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją Serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.
 5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do Serwisu na swój rachunek we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.
 6. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.);
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia;
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy;
  • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie);
  • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu;
  • części, których naprawć podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem.

Sprzęt po zalaniu nie podlega gwarancji, gwarancji podlega praca serwisu oraz nowe podzespoły.

6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOÅšCI SERWISU KOMPUTEROWEGO

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych i/lub innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
 2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościć żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
 3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 6. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym serwisowi.
 7. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie komputerowym powierzonym Serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 8. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych i/lub programów znajdujących się na dyskach twardych dostarczanych wraz ze sprzętem komputerowym do serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie komputerowym nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie.
 9. Oględziny sprzętu komputerowego mogą dotyczyć wyłącznie usterki podanej przez Klienta. Oględziny są bezpłatne.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeżli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępności towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.

7. ZABEZPIECZENIA

 1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje plomby gwarancyjne.
 2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2011 r.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Każdy Klient oddający sprzęt komputerowy do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.

 

                               

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Bestronic Bogusz Bartkowiak z siedzibą w Poznaniu, Osiedle Armii Krajowej 79A. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją umowy zlecenie.

 1. Przedstawicielem administratora jest Bogusz Bartkowiak info@bestronic.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: osoby świadczące usługi w imieniu administratora, biuro rachunkowe świadczące usługi na rzecz administratora, dostawcy usług dostarczających rozwiązania techniczne umożliwiające świadczenie usług oraz zarządzanie naszą organizacją.
 5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.