REGULAMIN SERWISU BESTRONIC
Oddanie sprzętu do naprawy/diagnozy łączy się z akceptacją poniższego regulaminu. Prosimy o zabezpieczenie danych (wykonanie kopii zapasowej) przed oddaniem sprzętu do serwisu.

 

§1
Zgłoszenie serwisowe

1. Warunkiem rozpoczęcia naprawy lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zgłoszenia serwisowego.
2. Zgłoszenie sprzętu Klienta do Serwisu może nastąpić na kilka sposobów:
a. osobiście w Serwisie wypełniając zgłoszenie i przynosząc sprzęt,
b. wysyłając sprzęt oraz wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz serwisowy (dostępny pod adresem: https://bestronic.pl).
3. Serwis wydaje Klientowi dokument „potwierdzenia przyjęcia sprzętu”, który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.
4. Podstawą udzielenia gwarancji jest okazanie karty potwierdzenia naprawy otrzymanej przy odbiorze sprzętu z Serwisu.
5. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.
6. Odpady poserwisowe są utylizowane, o chęci otrzymania odpadów należy poinformować Serwis przed rozpoczęciem naprawy.

§ 2
Wysyłka sprzętu

1. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do Serwisu ponosi Klient. Należy pamiętać, aby odpowiednio zapakować i zabezpieczyć wysyłany sprzęt.
2. W przypadku otrzymania przez Serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub
niemożliwej do odesłania ze względu na możliwość uszkodzenia sprzętu, Serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 35 zł, które poniesie Klient.
3. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora są ubezpieczone do kwoty 1500 zł.
4. W przypadku gdy wartość sprzętu przewyższa tę kwotę Klient powinien powiadomić
o tym kuriera oraz Serwis.
5. Spedytorem Serwisu jest firma DPD.

§ 3
Odbiór przesyłki

1. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, sugeruje się zastosowanie się do następującej procedury:
a. Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą.
b. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby trzecie.
c. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera.
d. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.
2. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:
a. opis uszkodzenia,
b. nr listu przewozowego,
c. datę doręczenia wraz z godziną,
d. oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu,
e. zdjęcia potwierdzające uszkodzenie oraz formę opakowania
Całość należy wysłać mailem na adres: info@bestronic.pl w tytule: uszkodzenie
przesyłki.
3. Czas na reklamację przesyłki wynosi 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

§ 4
Czas trwania naprawy

1. Czas naprawy jest zależny od rodzaju usterki i dostępności części zamiennych,
2. Warunki napraw gwarancyjnych są określone w dokumencie „Warunki gwarancji”.
3. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.
4. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia lub kosztach przekraczających podany limit Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5. Po upływie 30 dni od dnia w/w zawiadomienia (np. połączenie telefoniczne, sms, mail) o możliwości odbioru sprzętu wysyłane jest ostateczne wezwanie do odbioru sprzętu z nieprzekraczalnym terminem 14 dni kalendarzowych.
6. Jeśli Klient, pomimo wezwania do odbioru sprzętu nie odbierze sprzętu, rozpoczyna się naliczanie opłaty magazynowej w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia.
7. Magazynowanie nieodebranych urządzeń odbywa się w magazynie zewnętrznym, nie znajdującym się w siedzibie Serwisu.
8. Nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego. Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne, kiedy opłata magazynowa osiągnie wartość naprawy.

§ 5
Zakres odpowiedzialności Serwisu

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.
2. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.
3. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu Klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.
4. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu Klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
5. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych aplikacji będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym Serwisowi.
6. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące na nośnikach informacji znajdujące się w sprzęcie komputerowym powierzonym Serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
7. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za częściową lub całkowitą utratę danych lub programów znajdujących się na dyskach twardych dostarczanych wraz ze sprzętem komputerowym do Serwisu. Specyfika realizacji każdej naprawy przy znajdującym się w serwisowanym sprzęcie komputerowym nośniku danych, naraża te dane na uszkodzenie lub usunięcie.
8. Oględziny sprzętu komputerowego mogą dotyczyć wyłącznie usterki podanej przez Klienta.
9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, jeśli szkoda nie jest winą Serwisu lub czas naprawy wydłuża się z przyczyn od Serwisu niezależnych (opóźnienia w dostawie, niedostępność towaru, czasowy brak możliwości technicznych dokonania naprawy) /art. 361-363 K.C./.

 

§ 6
Zabezpieczenia

1. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje plomby gwarancyjne.
2. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez Serwis gwarancji.

§7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Każdy Klient oddający sprzęt komputerowy do Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin.

                               

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Bestronic Bogusz Bartkowiak z siedzibą w Poznaniu, Osiedle Armii Krajowej 79A. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją umowy zlecenie.

  1. Przedstawicielem administratora jest Bogusz Bartkowiak info@bestronic.pl.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: osoby świadczące usługi w imieniu administratora, biuro rachunkowe świadczące usługi na rzecz administratora, dostawcy usług dostarczających rozwiązania techniczne umożliwiające świadczenie usług oraz zarządzanie naszą organizacją.
  5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.